Blo - Giải pháp chat, vận hành quản trị nội bộ

Các tính năng nổi bật

Hệ thống bảo mật ổn định

Kết nối 24/24

Xử lý quy trình CSKH tốc độ thông qua ứng dụng


                    Tính năng nổi bật

Quản trị giao tiếp nội bộ cho doanh nghiệp

Kết nối trình quản trị nội bộ ERP, CRM

Phân quyền nhiệm vụ rõ ràng từng người

Đăng ký